Palavers 2021

Verslag Educademie Palaver 2/2/21

Aanwezig : Karel; Jean-Luc, Jan en Laurent (verslag)

1. Overzicht van activiteiten Educademie

Terugblik

De video ‘ jonge opvoeders’ die one-line vertoond werd als webinar van het COJ vlaams-brabant werd druk bekeken en kon rekenen op positieve reacties. Twee hogescholen hebben de video en de interviews aangeschaft. Deze zijn nog te krijgen via Karel .
Naar aanleiding van het vertonen van de video werden heel wat kritische vragen gesteld over de initiële opleiding van de opvoeders , o.a. over de duur van de opleiding; de plaats van de stages en de praktijkervaring, de opvolging bij de ‘instap’ in het beroep . Ook bredere kwesties als de leefgroepwerking, het verloop van de plaatsing, de positie van de ouders, de taakverdeling in de voorzieningen, de pedagogische regimes... werden ter discussie gesteld (verslag te verkrijgen op aanvraag)


In de steigers
Video ‘ervaren opvoeders’
ism UGent ( prof dr R Roose). Voortbouwend op de video ‘ jonge opvoeders ‘ met opvoeders die jaren praktijk op de teller in gesprek gaan over hun professionele ontwikkeling : de start, kantelpunten, struikelblokken, kritische reflecties, visies op toekomst ..Start voorzien voor nieuwe academiejaar. Het concept van het project wordt verder uitgewerkt.
Project Leonnaer.
Pieter Beersman is een kleine zelfstandige ondernemer in de bouwsector. Hij heeft in Neerijse een oude schrijnwerkerij opgekocht gesitueerd aan de rand van het natuurgebied ‘ Doode Bemde “ Hij is van plan om dit zelf te renoveren als erfgoed : dwz. als een ambachtelijke, in een dorpsgemeenschap verankerde werkplek. Dit wil hij samen doen met time-out jongeren, vanuit zijn passie en ervaring met het samen werken met ‘moeilijke’ jongeren. Het is de bedoeling de oude schrijnwerkerij te herbestemmen als een seminarie-ruimte.
Karel, Laurent en Willem ( ex directie freinet school- werken samen met Pieter en zijn ‘partners’ dit project in de geest van ‘educatieve werkplaats ‘ uit. Het is de bedoeling om het project filmisch te documenteren

Etre et Avoir op Cidar
Op 26/2 organiseert Educademie een movietalk met het team van Cidar. We proberen een ‘kader’ te ontwikkelen voor het presenteren van de film en de gezamenlijke reflectie daarop, ons inspirerend op het dialogische gesprek ( socratisch onderzoekend gesprek)


Verder vooruit kijkend
Project N (deligny)
Momenteel zijn Bob en Karel bezig met de ondertitteling in het NL . het is de bedoeling een open movietalk voor te bereiden waarbij de film zal ingeleid worden door jan Masschelein.
Le fils ( gebr. Dardenne)
Met PONTON43 Dit is een nieuw op te richten schooltje ( 1ste graad SO) voor ‘verstandige’ jongeren die omwille van ‘GES’ ( gedrag en emotionele stoornis = ? officiële terminologie) niet langer op de school welkom zijn. Educademie plant een open movietalk voor betrokkenen bij PONTON43
Nieuwe mogelijkheden
Samenwerking Museun Guislain voor movietalks nav Deligny
Verder organiseren van movie talk ( Itard, Makarenko, ..


2. Vorm zoeken voor Educademie


Regelmatige bijeenkomst plannen van een Kerngroep om ‘telkens’ te kijken waar we mee bezig zijn en wat er kan worden.

Wie?
Groep van het eerste uur aangevuld met enkele jongeren (mikken op 10-15)
Wel steeds als open bijeenkomsten voorstellen..iedereen met interesse kan er bij komen zitten(en blijven)
Wanneer ?
Om de 6 weken op een dinsdagavond
Waar?
Den Dolaard, café verzet
Waarover?
Telkens terugblik/ vooruitblik. Ingaan op wat komt bovendrijven. Mogelijkheid om filmfragmenten, ppp, gedicht, korte tekst ...edm te vertonen/brengen ..Er kunnen ‘gasten’ gevraagd worden voor inspirerende ‘lezing’ enz.
Hoe?
Basis : dialogische

De movietalks zijn reizend / rondtrekkend...


Laurent

VOLGENDE BIJEENKOMST OP 30 MAART 16 uur

Palaver 30 maart

Aanwezig: Malika, Fred, Jean-Luc, Jan, Karel, Laurent via zoom

Twee delen:

Opvolging en preview Projet N (Alain Cuzac, Deligny).

 

 1. Opvolging
 • Stand van zaken met de Movietalks:

OOOC Cidar: Etre et avoir: van vertoning naar keuze van fragmenten die tot verder uit te werken thema’s leiden. Wordt ervaren als een heel interessante en beloftevolle formule om met een team tot reflectie over en verdieping van de eigen praktijk te komen. Er wordt een programma uitgewerkt dat verder ingaat op de door het team aangegeven thema’s. (overmeesterd worden”, “Wie is de begeleider in de ogen van de andere?”,

“hoe “authenticiteit” vrijwaren in het spanningsveld dat kan ontstaan tussen de privésituatie van professionals en de werksituatie”,

“Hoe een gevoeligheid ontwikkelen voor de effecten van ons eigen handelen, en hoe we daarmee kunnen omgaan.” )

 

Etre et avoir in de “gewone” movietalks: we wachten tot het einde van corona om Etre et avoir te vertonen in de formule zoals op vorig palaver afgesproken: Vertoning met inleiding, en voor wie wil een tweede sessie om verder van gedachten te wisselen, eventueel aan de

hand van fragmenten.

 

Divan sur le Danube.

Dit is een groep werkers in de geestelijke gezondheid (psychiaters, psychologen, enz..) uit België, Italië, Hongarije, Frankrijk die jaarlijks uitwisselingen organiseren in Boedapest. Bob maakt al jaren deel uit van deze groep. De gemeenschappelijke deler bij deze groep is hun neiging het establisment niet blindelings te volgen. Karel zal een bijdrage leveren over de movietalks.

 

 • Stand van zaken met de website

De website van de Eduacademie wordt ook ter beschikking gesteld van de ex-redactie van het Handboek Integrale Jeugdhulp , waarschijnlijk onder de naam Kritisch Kollektief. Bedoeling is éénmaal per jaar een kritische tekst te publiceren over de jeugdhulp en maatschappelijk werk in de brede zin van het woord.

 

De website zelf wordt voorlopig in de huidige formule gehandhaafd, dus voorlopig geen upgrade.

 

 • Stand van zaken schrijnwerkerij Leonnaer

Er wordt een VZW-tje opgericht om het project een statuut te geven dat toelaat financiering te zoeken en aansprakelijkheden te regelen.  De bedoeling is nopg steeds om tegen volgend schooljaar jongeren in het project te kunnen opvangen.

 


-           Stand van zaken “ervaren leefgroepbegeleiders”

Er werd een proefopname gemaakt van een ervaren leefgroepbegeleider. Bedoeling is om de montage voor te stellen aan de academische werkplaats “Positief Leefklimaat” (Delphine Levrouw, Rudi Roose, Stijn Vandevelde- Ugent), om dan tegen de herfst een document samen te stellen, analoog aan het document over de jonge leefgroepbegeleiders. 

Op dinsdag 20 april om 17 u vertoning in Den Doolaard voor feedback.

 

 • Museum Guislain en Deligny.

Het project om een evenement in te richten omtrent Deligny loopt wat stroef. Er is wel interesse in de manier waarop we de movietalks interactief proberen te maken. Misschien wordt een gelijkaardige aanpak voorgesteld in het evenement.

Wait and see.

 

 • Som

De stad Leuven heeft aan Laurent advies gevraagd over oriënteringen in de onderwijswereld. Laurent heeft eduacademie ter sprake gebracht. We zien wel hoe dit verder ontwikkelt.

 

 1. Vertoning Projet N

De aanwezigen zijn enthousiast over de film. Uit de nabespreking: erg relevante en interessante film. Jean-Luc ziet verbanden met Korzcak, Malika met Heidegger, Bob met Arendt. Fred: inspirerende film voor praktijkwerkers.

We gaan door met de programmatie, na corona uiteraard.

 

Afspraken voor het vervolg: 

De palavers gaan door de derde dinsdag van de maand om 17 u in Den Doolaard, Zwartaardeweg 2 te Zoutleeuw. 

Agenda voor 20 april: 

- Ervaren Leefgroepbegeleiders: bespreking project en montage. 

 

Verslag:

Karel

 

Palaver 20 april 2021

 

Aanwezig: Bart, Bob, Zoë, Channe, Jan, Malika, Fred, Jean-Luc, Laurent, Karel

 

Alicia:

Over Alicia: er is een uitgesproken interesse om deze documentaire te tonen en er op één of andere manier een gedachtenwisseling aan te koppelen over “de ideale wereld” en over de ontwikkelingen in de jeugdzorg in Vlaanderen. Vraag is natuurlijk via welk platform we dat zouden doen: via de Ugent, de academische werkplaats, het contactcomité, of helemaal via de Eduacademie?. Tweede vraag is in welke formule de gedachtenwisseling zou opgezet kunnen worden: een panelgesprek, een debat, eventueel verdiepende sessies? Karel neemt opnieuw contact met ugent.

 

Verdere programmatie van films

Het laatste vooruitzicht was Etre et Avoir voor publiek te brengen, met (vrijblijvende) mogelijkheid een tweede sessie te voorzien voor geïnteresseerden.

Uiteindelijk wordt er op het probleem van de auteursrechten gestoten en op de vraag of de keuze van de films niet beter moet gekaderd worden.

Omtrent de auteursrechten zou Bevrijdingsfilms een uitkomst kunnen bieden.

Over de keuze van de films: volgende palaver (18 mei) wordt hieraan geweid.

 

Etre et Avoir in het OOOC van Cidar

We zetten de volgende stappen. We zijn zeer benieuwd naar het verdere verloop van dit experiment.

De thema’s waarrond gewerkt zal worden zijn gekozen, de groepen zijn samengesteld, het programma loopt tot september.

 

Andere vragen

De teamleden van De Vuurvogel en Koïnoor zullen binnenkort eveneens een vraag stellen om vertrekkend van film een formule uit te werken om met mekaar na te denken over het dagelijks werk.

 

Vertoning Ervaren leefgroepbegeleiders (Bart)

Bespreking

We zijn begonnen aan het vervolg op de “jonge leefgroepbegeleiders”. We hebben 1 proefmontage gemaakt van een gesprek met een ervaren leefgroepbegeleider (Bart).De montage gaf aanleiding tot nogal wat gesprekstof. Er werd ook gesuggereerd het project ook uit te breiden naar interviews met begeleiders in ambulante settings, of gericht op andere functies zoals maatschappelijk werkers. Er werd ook gesuggereerd eveneens met begeleiders uit andere sectoren (psychiatrie, gehandicaptenzorg) in gesprek te gaan. Daarnaast werd er ook opgemerkt dat het interessant zou zijn in te gaan op de verschillen in pedagogische regimes in de voorzieningen, uit de opnames blijkt dat die verschillen echt wel groot zijn. 
Wat ik zelf erg interessant vind aan de gesprekken is dat we er tot nu toe in slagen de begeleiders in hun eigen woorden te laten spreken voor de camera. Er was iemand die opmerkte dat in die gesprekken ook duidelijk wordt dat een leefgroep altijd ook een “huis clos” is, dit werd afgeleid uit het ontbreken van uitspraken door de leefgroepbegeleiders over plaatsing op zich, en over de “buitenwereld” (school, ouders, enz.) Er zijn ook weinig uitspraken over de ruimte waarbinnen en waarmee gewerkt wordt (inrichting van het huis, kamers enz..)

Jan merkt op dat een gelijkaardig initiatief voor leerkrachten interessatn zou kunnen zijn.

Uiteindelijk denken we de reeks over ervaren leefgroepbegeleiders als volgt verder te zetten:
- we nemen nog een 4 à 5 gesprekken met ervaren leefgroepbegeleiders op, we zoeken leefgroepbegeleiders uit van mekaar verschillende voorzieningen eventueel sectoren.
- elk gesprek wordt gemonteerd tot ong. 30 minuten
- aan het eind van de rit laten we de opnames aan de leefgroepbegeleiders zien, en vragen we om hierover met mekaar in gesprek te gaan, vertrekkend van de vraag wat aanspreekt bij “de andere”. Ook dit wordt opgenomen en gemonteerd. 
Dan eindigt dit in een document met ongeveer 5 onderdelen die elk op zich kunnen staan.

Karel legt dit voor bij de vrienden van de Ugent

 

Volgende bijeenkomst: 18 mei om 17 u in Den Dolaard

Agenda: verdere programmatie films

Opvolgingen…..

 

Verslag: Karel

 

Verslag Palaver 18 mei 2021

 

Deelnemers: Jan, Malika, Channe, Bob, Laurent, Karel

 

 1. Programmatie movietalks

 

Er wordt afgesproken begin september “Alicia” te vertonen in een open maar kwantitatief beperkte groep (max 50 personen). Dit in de formule zoals laatst afgesproken: iemand leidt in, na de vertoning mogelijkheid tot napraten. Er kan dan later (max 14 dagen) een tweede sessie ingevoegd worden om met keuzefragmenten dieper in te gaan op de film.

De film zou vertoond worden op een maandagnamiddag. Bedoeling is om de vertoning bereikbaar te maken voor begeleiders.

Er zal ook een kleine bijdrage in de onkosten gevraagd worden.

 

Channe vraagt na of de vertoning  in La Foresta zou kunnen, en aan welke condities. Karel vraagt na of de vertoning in het Stuc zou kunnen, eveneens aan welke condities.

Karel regelt de betaling van Sabam via Bevrijdingsfilms.

Karel vraagt na bij Maasja Ooms, hoe het zit met de auteursrechten.

 

Alicia zal waarschijnlijk ook in het najaar vertoond worden in museum Guislain in het kader van een evenement over Deligny, en ingevoegd in de eerste les van Rudi Roose in het vak Jeugdrecht en jeugdhulp.

 

Het is de bedoeling tegen Kerstmis een drietal films te vertonen. Elke voorafgaande palaver wordt dan bepaald welke film dat zal zijn. Na Alicia wordt nu al gedacht aan:

Harold and Maude, Les Choristes, Projet N. Ook de film waar Maasja Ooms nu aan werkt (Jonas) hoort tot de mogelijkheden.

 

 1. Ervaren leefgroepbegeleiders

 

Er is een tweede opname gemaakt (Marc). Wordt volgend palaver vertoond en becommentarieerd.

De Ugent is geïnteresseerd in het project, en ondersteunt ook financieel.

De idee is van elk gesprek apart en montage te maken, en aan het einde van de rit de begeleiders met mekaar in gesprek laten gaan, en dan daar een montage van maken. Nog uit te werken.

Er is een masterstudent Orthopedagogie uit Gent geïnteresseerd om hierrond haar masterproef te maken.

 

 1. Le Divan sur le `Danube

 

Tussen 12 en 14 mei ging het confres Le Divan sur le Danube digitaal door. Divan sur le Danube is een ongebonden groep psychoaters, psychologen, psychanalisten, psychotherapeuten, enz. uit Frankrijk, Hongarije, Italië, België, enz. die jaarlijks in Budapest een congres laten doorgaan.

Bob en Karel hebben een bijdrage geleverd. Tekst beschikbaar op deze site.

 

 1. Dialogische sessie na être et avoir in het O.O.O.C van Cidar.

 

Het is een sterke ervaring. Op basis van de ervaring met één thema (authenticiteit) voeren we wat aanpassingen in. De plenaire sessie wordt ingeleid door Laurent en Karel met een weergave van het werk in de voorbereidende sessie. Dan volgt één of meerdere verhalen die het thema illustreren. Daarna worden opnieuw kleinere groepen samengesteld waarin de deelnemers met mekaar in gesprek gaan, vertrekkend van de vraag wat hen aanspreekt in het verhaal, en hoe ze zelf met de geschetste situatie zouden omgaan. De kleine groep wordt geleid door iemand anders dan de verhalenverteller, en in de terugkoppeling naar het plenaire deel wordt ook ruimte gelaten om aan te geven waarop eventueel nog verder moet doorgewerkt worden, en wat eventueel op een andere plaats moet bekeken worden.

Tussen de thema’s in wordt nog een overleg ingevoerd tussenLaurent, Karel en Malika om heel het proces op te volgen. Tijdens het palaver wordt stilgestaan bij de fragiliteit en ook de kracht van dit gebeuren.

 

Verslag:

Karel

 

Verslag Palaver 15 juni

Aanwezig: Bob (tot 18 u), Fred, Marc, Jean-Luc, Laurent, Malika, Karel

1. Vertoning montage 2 uit de reeks Ervaren Leefgroepbegeleiders: Marc

De montage wordt gunstig onthaald, het gesprekskarakter valt in de smaak. Even discussie over enkele passages die niet werden weerhouden (passage over Kant enBergson, passage over GSM gebruik).

Suggestie: montage voorzien van ondertiteling. 

Vervolg: de opnames van het volgende gesprek zijn klaar en worden gemonteerd.

Fred contacteert nog mogelijke kandidaten voor een opname.

2. Vervolg movietalks

De locaties Stuk en La Foresta blijken toch echt wel te duur. De aanwezigen zijn akkoord om opnieuw een beroep te doen op de Abdij te Kortenberg. 

Volgende vertoning: 20 september om 14 u,  Alicia in beperkte kring (max. 20-tal personen). Het scenario zal zijn: een korte inleiding, dan de vertoning, dan gedachtenwisseling. We bieden ook de mogelijkheid een volgende sessie in te leggen aan de hand van fragmenten. We mikken op een gemengd publiek, en hopen dat begeleiders die in de praktijk staan zich aangesproken weten.

Het vervolg van het programma tot 31 december wordt volgende palavers vastgelegd.

3. Stand van zaken museum Guislain

Het ziet ernaar uit dat het evenement van de grond komt.

Karel stuurt het voorlopige programma door.

Nu al in de gaten houden:

- op 28 september wordt Alicia vertoond in de eerste les van Rudi Roose, die opengesteld wordt voor publiek. Tegelijk is dit ook een aanloop naar het evenement omtrent Deligny. Bruno Vanobbergen en Peer vander Helm worden uitgenodigd voor een debat volgend op de vertoning.

- einde jaar of volgend voorjaar zal Marlon Miguel enkele dagen in Gent seminaries geven over Deligny met verwijzing naar de geschiedenis van de naoorlogse psychiatrie in Europa, verband met Institutionele Psychiatrie/Pedagogiek, verband met etnografie, het gebruik van media zoals film en fotografie enz. 

4. Stand van zaken Kritisch Kollektief.

Er was een eerste online-bijeenkomst. De afspraak is dat Jan Naert een nota maakt, vertrekkend van een kritiek op de homogeniseringen in de jeugdhulp.

Volgende bijeenkomst: 15 september in Cidar.

Channe is ook geïnteresseerd om deel te nemen. Karel geeft dat door aan Rudi. 

5. Stand van zaken Schrijnwerkerij Leonnaer. 

De gemeente heeft intussen zijn fiat gegeven om de de verbouwingen te doen. Er is ook een vzw in oprichting om de activiteit een een juridisch kader te geven. In principe kunnen jongeren in het initiatief terecht vanaf september. Er volgt nog een informatieronde. 

6. Stand van zaken dialogische sessies omtrent être et avoir in Cidar.

De dialogische sessies verlopen erg intens. De aanpassingen van de setting zoals in vorig verslag beschreven zijn vruchtbaar. 

Intussen werd ook afgesproken een bijkomende afsluitende sessie te organiseren. 

7. Varia

 

Volgende palaver:

7 september om 17 u in Den Dolaard

Misschien al toevoegen aan de agenda:

- een forum voor de bespreking en verspreiding van teksten inrichten?

 

Verslag palaver 7 september

aanwezig: Fred, Jan, Laurent, Malika, Karen, Bob, Karel

1. Vertoning en bespreking montage "Karen"

- er ontstaat een gedachtenwisseling over residentiële regimes en verschillende benaderingen van "de groep".

- Karen vraagt of de film ter beschikking kan gesteld worden voor bespreking in Heymen. In principe moet alle aangemaakte materiaal toegankelijk gemaakt worden. We gaan wel even checken bij de academische werkplaats hoe zij dat zien. Wordt vervolgd.

- Er is nu nog één montage in de maak en er volgt wellicht nog een laatste interview. Daarna even nadenken hoe we verder gaan met al dit materiaal. Wellicht eens een aparte palaver inrichten daarover? Of een dag in Museum Guislain?

- Volgende movie: Projet N, nog geen datum of plaats, wellicht in november, en wat inspelen op het programma in Guislain.

2. Moment van de palaver.

Na wat palaver: 3 e maandag van de maand om 19.30 in Den Dolaard.

Volgend palaver: Maandag 18 oktober om 19.30 u

 

Verslag palaver 18 oktober

aanwezig: Fred, Jan, Laurent, Lieve, Bob, Malika, Jean-Luc, Karel

1. Vertoning en bespreking montage "Lieve"

er worden verschillende pistes aangesneden voor een vervolg. Afspraak is dit volgende palaver verder uit te diepen.

2. Deligny in museum Guislain. Overzicht van het programma.

3. Tekst atelier: volgend palaver verder van gedachten wisselen.

4. Movietalks: Projet N gaat door.

 

Volgend palaver: 

Maandag 15 november 19.30 Den Dolaard

 

Verslag palaver 15 november 

aanwezig: Bob, Malika, Jan , Marc, Jean-Luc, Laurent, Karel

1. Vertoning en bespreking montage "Lies en An".

2. Deligny in museum Guislain. Terugblik op Lointain-prochain (3 November). Verdere uitrol van het programma wordt toegelicht. 

3. Tekstatelier: we gaan van start, doodle wordt opgesteld. De tekst: Aislinn O'Donnell. Jan verspreidt de tekst.

Techniek: iemand leest voor, anderen kunnen vrij reageren.

4. Movietalks:

De vertoning van Projet N was geslaagd. De inleiding door Jan Masschelein en discussie achteraf zeer interessant. 

Volgende Movietalk wordt de eerste docu over de tochten naar Compostella. 

 

Palaver 20 december:

agenda:

- terugkoppeling "ervaren leefgroepbegeleiders"

- dialogische sessie in Limburg?

- Leonnaer

- Movietalks: verder planning. 

- Vertoning le moindre geste

- Website

- Tekstatelier

 

Palavers 2022

Eduacademie : Palaver 17/01/2022

Aanwezig : Jan, Malika, Karel, Laurent

Varontschuldigd : Channe, Fred, Jean-Luc; Bob

 

 1. Movie talks

 

         We plannen er voor dit jaar nog 3

 • film na reportage Ommekaar over Oikoten 1983: een andere weg op 14/2 in de oude abdij Kortenberg.

We vragen 10€ om de kosten te dekken

 • Le sous-bois des insensés : een interview met J. Oury. Karel zorgt voor de ondertiteling.datum nog te bepalen (maart)

We zoeken een andere locatie .

 • “Jason” een 2de film van Maasja Ooms (na Alicia). Ondertiteling is wenselijk. ( Juni ? )

 

 1. Films in het kader van evenementen reeks rond Fernand Deligny vanuit Museum Dr Guislain Gent

 

         Er zijn 3 films gprogrammeerd in de Sfinx telkens om 20 u

 • Ce gamin-là op 25/1
 • A ciel ouvert op 29/03
 • Les heures heureuses op 3/5

         meer info : aangepast programma Guislain wordt verspreid.

 

 

 1. Evenementen reeks Fernand Deligny vanuit  museum Dr Guislain

 

         Karel vraagt aandacht voor

 • de seminarie reeks van Marlon Miguel op van 30/3 tot 1/4 : Graag ook medewerkers vanuit de praktijk stilmuleren tot deelname
 • Atelier ?

         Karel stuurt het definitief programma morgen door ( zie ook agenda   Website?)

 

 1. Movietalk Witte Villa Cidar

 

         Op 28/1 van 9u30 tot 13 uur : Film “ projet N’ gevolgd door      dialogische sessies

         Laurent en Karel begeleiden.

         Bedoeling is om met mixed groepen te werken (OOOC/     Vuurvogel/Koinoor)

 

 1. Project “ Leefgroepwerking’ Limburg

 

         4 organisaties – CAW limburg, Bethanie, Covida en Kinderhuis -          verkennen de mogelijkheid om , in het kader van de thematiek ‘      positief leefklimaat’ , met de opvoeders een diepgaande reflectie        op professioneel handelen op te zetten.

         Vanuit de werkgroep werd interesse uitgesproken voor de werkwijze van de Eduacademie : Film+dialogische sessie gevolgd door     themagecentreerde dialoog momenten en afgesloten met een   slotconfererentie.

         Na voorstelling van de werking Eduacademie – samen met Delphine   Levrouw – werd gevraagd een voorstel uit te werken met begroting.

         Liefst wordt gestart met een introductie sessie voor leidinggevenden van de 4 organisaties samen (20 man/vrouw / halve dag)

         Indien dit resulteert in een engagement wordt samen met hen een     traject ontworpen voor de 4 organisaties (samen/apart)

 

 1. Vuurvogel CIDAR

 

         Eerstdaags zitten we samen met Jean-Luc en An om een gelijkaardig traject als deze  die voor OOOC liep te ontwerpen

 

 1. Tekstatelier

 

         Te tekst die nu ter lezing voorligt is : Experimenteren in instellingen. Creativiteit en existentiële competentie’ van Aislinn O’Donnell

         Volgend atelier gaat door op 24/1 om 19 uur in Koinoor. De lectuur    start vanaf “ logica van het kamp” ( Jan leest voor)

 

 1. Interviews Ervaren opvoeders

 

         Plan : we maken een  geïntegreerde eindversie van de 6 interviews ( u30 max)

         Voorstel aanpak : We doen volgend voorstel aan de geïnterviewden

 • ieder bekijkt het eigen interview en selecteert daaruit 1 of 2 fragmenten die volgens haar/hem van belang zijn, d.w.z. opgenomen moeten worden in de eindversie
 • We organiseren een bijeenkomst ( alle 6 samen . Op de palaver ) waarop de fragmenten voorgesteld en besproken worden .
 • Karel filmt de besprekingen en op basis van dit materiaal wordt een eindversie gemaakt.

Opmerking : Een kwetsbaar proces omdat eventueel kritische commentaren kunnen gegeven worden bij sommige uitspraken en stellingnames.

        

 1. Varia

 

 

 • Bezoek aan tentoonstelling Tosquelles in Toulouse. Karel gaat er naar toe op 25 / 26 en 27 februari. ( Stad plus tentoonstelling). Vraag;: wie sluit aan ?

         Vervoer : vliegtuig snel en goedkoopst ( andere optie Tgv )

 • Website . Karel herwerkte de website : Eduacademie.jouwweb.nl

Vraag op CONTACT knop toe te voegen.

 • Museum Wetenschap en Kunst GUM Gent wordt warm aanbevolen
 • Verslag van de palavers wordt opgenomen in de website.

 

Verslag laurent

 

Volgend Palaver:

21 februari om 19.30 in Den Dolaard

 

Verslag Palaver 21 februari

aanwezig: Marc, Jan, Jean-Luc, Bart, Bob, Karel

1. 18.30 u: try-out opnames compilatie “ervaren leefgroepbegeleiders”: Marc

2. 19.30: 

- verdere planning compilatie: - 17 maart namiddag: Lies en An, 18 april 18.30: Bart

  voor de bewerking van de opnames van Karen en Lieve, worden vrijwilligers gezocht.

- verdere planning Movie-talks (Jason/ docu over ADHD/ Le sous-bois des insensés)

Jason zal worden vertoond op volgende movie-talk, wellicht in Hal 5, datum te bepalen. 

Daarna: Le sous-bois des insensés

Daarna: filmjes over adhd van Nancy Van Sieleghem.

- verdere planning tekstatelier: 7 maart in Koïnoor

- stand van zaken dialogische sessies

We starten met een reeks in De Vuurvogel. Er is verder overleg omtrent een reeks in Hasselt. Er is ook interesse bij de gemeenschapsvoorzieningen.

- stand van zaken Leonnaer

Het initiatief wordt verder ontwikkeld. 

- varia

Jan verspreidt info over workshops en lezingen ivm dialoog e.a. 

 

21 maart 
Op de agenda:

- Opvolging movietalks: programma en locatie
- Opvolging opnames voor de compilatie ervaren  leefgroepbegeleiders, voorbereidingen (Bart, Karen, Lieve)
- N.a.v. de opnames: hoe publiek maken? Via studiedag?
- Opvolging dialogische sessies: Vuurvogel en actiegroep leefgroepwerking Hasselt
- Opvolging Tekstatelier
- stand van zaken Leonnaer
- Guislain: Marlon Miguel, filmvertoningen, Lucinda Ra, Jason (getuigenissen)
- Varia

 

18 april


Op de agenda:
- komende movietalks
- verdere verwerking van de opnames ivm ervaren leefgroepbegeleiders
- planning dialogische sessies
- terugblik op de passage van Marlon Miguel in museum Guislain
- varia

Voor de liefhebbers: preview van mogelijke films voor de movietalks

 

16 mei

19 september

Op de agenda

1. planning verdere palavers

3e maandag van de maand om 19

 

2. movietalks. 

-Stand van zaken: op 3 oktober vertoning van Le sous-bois des insensés (Martine Deyres), interview met Jean Oury, Nederlands ondertiteld. 

-In de pijplijn en concreet te programmeren : - Film van Nancy van Sieleghem en van het Kinderrechtencommissariaat over jongeren met ADHD.

- Film over straathoekwerk via Daan

- “Comme tu es”, film van Alice Verlaine Corbion, op voorstel van Philip Van Maeckelberg. Deze film kan ingeleid worden door Philippe en door de makers ervan.  Hier alvast de link naar de film: https://youtu.be/7tO2UlVqpRE

- Ideeën verzamelen voor andere films.

Worden vermeld: System Crasher, Le Fils, Entre les murs, Zéro de conduite, Wang Bing, Soy Libre. Er is ook een website over Opvoeding en Film.

Verder heeft ook L'école de Bonneuil een dvd gemaakt.

Er wordt afgesproken verder te exploreren en elk palaver hierop terug te komen.

3. Montages over ervaren leefgroepbegeleiders:

-Stand van zaken. We leggen de laatste hand aan de montages van de discussies volgens thema’s.

-Hoe verder met al dit materiaal?

Volgend palaver wordt 1 afgewerkte thematische montage getoond en besproken, ook in functie van verdere verspreiding of gebruik ervan. 

 

4. Tekstatelier

Verdere planning.

Volgende bijeenkomst: 24 oktober om 19 u in Koïnoor. De uitnodiging wordt ook verspreid bij IP.

 

5. Stand van zaken dialogische sessies: De Vuurvogel, Actiegroep residenties Hasselt, De Ideale wereld 

De Vuurvogel: er volgt een afsluitende sessie op 4 oktober

Actiegroep residenties Hasselt: er werden 2 sessies ingericht met leidinggevenden, vanaf einde van het jaar zetten we een traject op met leefgroepbegeleiders.

De Ideale Wereld: Op 25 oktober verzorgen we een halve dag als startpunt voor een groep die werkt rond "de ideale wereld". 

 

6. Projectaanvraag Avansa Stoorzender:

Https://avansa-oostbrabant.be/blog/stoorzender

Karel en Laurent maken een ontwerp.

 

7. Verbinding maken met de IP-beweging

We zullen proberen Eduacademie nauwer te laten aansluiten bij de IP-beweging. Een eerste stap is dat er een link gemaakt wordt naar de respectievelijke websites.

Het tekstatelier, de movietalks worden opengezet voor de groep rond IP

 

8. Varia

In de pijplijn: ideeën over een studiedag, kort op mekaar volgende vertoningen,...

 

Volgende Palaver: 17 oktober

 

Palaver 17 oktober

Aanwezig: Bob, Laurent, Jan, Karel

 

1. Montage ervaren leefgroepbegeleiders, thema contact, kwetsbaarheid, betrouwbaarheid

 

Montage is interessant om voor ruimer publiek te vertonen. Bob zal op IP stuurgroep voorstellen de montage te tonen.

Technisch: geluidsvolume moet beter afgesteld worden

Vervolg: Volgende palaver montage "basishouding".

 

2. Dialogische sessies

 

- De Vuurvogel: er komt een vervolg onder vorm van een tweedaagse en een tekst.

- Actiegroep residentiële werking Hasselt: vervolg bij het einde van het jaar.

- De Ideale Wereld: op 24 oktober, voormiddag. Dit is een experiment gezien de beperkte tijd waarover we beschikken.

 

2. Tekstatelier:

Er was een verwarring ivm vorige datum

Volgend tekstatelier: Maandag 7 november 19 u in Koïnoor, Schapenstraat 13, 3000 Leuven

We werken de tekst van O'Donnell af, en kiezen een nieuwe tekst.

 

3. Movie-talks

De lage opkomst is toch wel een probleem.

Jan stelt voor om een bevraging bij de geadresseerden te doen over plaats, tijdstip en frequentie, via "formulieren" van Google.

Karel zal dat doen.

We nemen ook contact op met Pieter Verstraete om even van gedachten te wisselen over een mogelijk programma.

 

4. Varia

- Academische Werkplaats De-institutionalisering. interessant om op te volgen gezien het opzet een kader aan te bieden om instituties de "transformeren" vertrekkend van een herdefiniëring van het autonomie-ideaal naar interdependentie, een herdefiniëring van professionaliteit van contractuele relatie naar relatie die verwijst naar fundamentele rechten, en een herdenken van fysieke ruimte en architectuur als onderdeel van zorg. Ook de financieringssystemen worden kritisch onder de loupe genomen.

- Avansa: we hebben aan Avansa een vraag voor financiële ondersteuning gesteld, we zien wel wat dit brengt. 

- Cinema Nova er was in Brussel een filmcyclus omtrent het werk van Guattari, er werden ook fragmenten uit het netwerk van Deligny vertoond. 

-Opening naar IP: er is al een eerste stap gezet via de verwijzing naar onze website, Vice versa wordt in orde gezet. 

 

Verslag:

Karel

Volgende Palaver: maandag 21 november

voorlopige agenda:

-montage "basishouding"

-vraag van Channe ivm de plaats van bijeenkomen

-terugkoppeling dialogische sessie Ideale Wereld.

-terugkoppeling rondvraag ivm Movie-talks

 

 

Palaver 21 november

Aanwezig: Bob, Jan, Heidi, Laurent, Jean-Luc, Karel.

1. Tweede montage Ervaren Leefgroepbegeleiders, thema basishouding. Vertoning en bespreking.

Interessant document, ondertiteling zal bijdragen tot betere verstaanbaarheid. 

2. Hoe verder met de montages? Een Idee: dag over professionaliteit inrichten, ondersteund door Avansa? Medewerking vragen aan IP-groep, aan Delphine Levrouw, Rudi Roose, Stijn Vandevelde, Sociale hogescholen, kritisch collectief?

Karel en Laurent doen de aanvraag bij Avansa. 

3. Terugkoppeling bevraging omtrent Movie-talks.

Plaats en tijdstip worden aangegeven als probleem.

Op het palaver wordt besloten de Movie-talks even on hold te zetten. Zien of we geen andere formule kunnen bedenken met een grotere concentratie over kortere tijd. Ofwel aansluiten bij bestaande initiatieven zoals het Disability festival van Pieter Verstraete, of bij het initiatief van Ides Nicaise. eventueel zelf iets opzetten. 
4. Verdere programmatie van de Movie-talks: On hold.
5. Mogelijke samenwerking met het initiatief van Ides Nicaise om via ZED een reeks films omtrent onderwijs en democratie te programmeren
   Gedachtenwisseling op 22 november om 20 u in ZED n.a.v. vertoning en debat “De leerkracht als kansenschepper”.
6. Terugkoppeling gesprek met Avansa. Avansa suggereert om toch een aanvraag in te dienen. Karel en Laurent zorgen hiervoor.
7. Dialogische sessies: vervolg aanbod voor “De Ideale Wereld” in Genk.
8. Terugkoppeling Tekstatelier
9. Varia.

 

Palaver 19 december

Aanwezig: Bob, Jo, Jean-Luc, Jan, Karel

 

1. Vertoning en bespreking 3 e montage Ervaren leefgroepbegeleiders (ondertiteld): Beleid en het dagelijkse handelen als politiek.

Ondertiteling is een verbetering.
2. Stand van zaken contact met Avansa/// Hoe verder met de montages: studiedag?

Avansa reageert niet afwijzend op de vraag tot ondersteuning, vraag wordt verder in overweging genomen. Op de palaver wordt gesuggereerd Delphine en de Ugent aan te spreken om de reflectiedag mee vorm te geven. Karel neemt dat op zich. 
3. Hoe verder met de Movietalks? Stand van zaken met de contacten met Ides Nicaise en Pieter Verstraete

Met Ides wordt in januari verder overlegd. Bij het disability festival is er toch geen ruimte om aan te sluiten. Pieter stelt wel voor om bij de start van het academiejaar (oktober) een vertoning van Les heures heureuses in te lassen voor studenten, eventueel ingeleid door Bob.
4. Tekstatelier. Afsluiting tekst van O'Donnell en keuze van een nieuwe tekst op 9 januari. 
5 Dialogische sessies: De Ideale wereld Genk, De Vuurvogel en actiegroep residenties Hasselt.

De ideale wereld: benieuwd of er nu nog een vervolg komt.

De Vuurvogel: er zal een tweedaagse ingericht worden

Actiegroep residenties: gaat van sart op 17 januari.
6. Varia

 

 Palavers 2023

Palaver 23 januari

Aanwezig: Jan, Laurent, Bob, Karel

Op de agenda:

1. Stand van zaken m.b.t. de studiedag en Avansa, mogelijke samenwerking met het contactcomité.

Avansa wil de studiedag zoals we hebben voorgesteld ondersteunen. Intussen wil Rudi Roose het voorstel overmaken aan het Contactcomité. zij komen samen op 15 februari. Rudi zal dan antwoorden. Intussen onderzoeken we of we Gert Biesta kunnen vragen. We moeten ook nog een catchy titel voor de studiedag vinden. Als we met het Contactcomité in zee gaan, zouden we voor 100 mensen gaan. In dat geval moeten we wat assistentie krijgen uit de groep rond Eduacademie om de dialooggroepen te begeleiden. 

Verder is er nog de kwestie van de locatie: Laurent informeert bij Romaanse Poort en bij de abdij van Vaalbeek. Bob bij de kerk van Binkom, Karel bij het Masereelfonds.


2. Terugkoppeling dialogische sessies: actiegroep residentiële werkingen.

De eerste plenaire sessie ging door op 17 januari , er volgde een inhaalsessie voor zieke begeleiders op 20 januari in De Tunnel.

Opmerkelijk is het impact van Projet N.  De deelnemers kwamen na enige onwennigheid tot thema's waarop verder gewerkt zal worden. Bij de afsluiting werd ook door de deelnemers uitgesproken dat ze nieuwsgierig waren naar het vervolg.

 

3. Weerkerend thema: hoe verder met de movie-talks? System Crasher?

We hebben verder van gedachten gewisseld over de idee om films te groeperen, in het verlengde van de idee om met Pieter samen te gaan of met Ides Nicaise. afspraak is om te onderzoeken of er via ZED, Lumière, of een andere groep mogelijkheden zijn om zoiets uit te werken. Samenwerking met IP-groep? 

Afspraak is dat we de idee blijven vasthouden en intussen op de palavers vertoningen voorzien. Op volgend Palaver zullen we Un monde bekijken. Dit ook vanuit het oogpunt wat feedback te krijgen om de film in te leiden op 7 maart, wanneer hij in ZED getoond wordt in de reeks die de groep rond Ides Nicaise voorziet. Un monde zal ingeleid en uitgeleid worden door Laurent, Gie Beboutte en eventueel Karel. 


4. Deelname aan stuurgroep I.P.

Karel zal vanuit Eduacademie deelnemen aan de stuurgroep IP

 

5. Vraag naar feedback op Laurents tekst over dialogisch werken.

Laurent is een tekst aan het uitschrijven over dialogisch werken, op basis van en als materiaal voor de dialogische sessies vertrekkend van film. Graag feedback. Wordt geagendeerd op volgende palavers.

 

6. Tekstatelier. 

Op het tekstatelier van 9 januari werd de tekst van Aslinn O'donnell afgewerkt, met een ronde van wat bijblijft.

De volgende tekst is van de hand van Tim Ingold: on not knowing and paying attention. Bob zorgt voor een vertaling via deep language. 

 

Verslag: Karel

 

Palaver 13 februari

 

1. Vertoning van Un Monde

 

Op vorig palaver werd afgesproken op de palavers vertoningen te voorzien, zolang we geen nieuwe formule voor de movietalks vinden. Un monde wordt vertoond  vanuit het oogpunt wat feedback te krijgen om de film in te leiden op 7 maart, wanneer hij in ZED getoond wordt in de reeks die de groep rond Ides Nicaise voorziet. Un monde zal ingeleid en uitgeleid worden door Laurent, Gie Beboutte en eventueel Karel. 

 

Bij de bespreking wordt sterk benadrukt dat dit geen documentaire is, maar een film, een geconstrueerd verhaal. 

 

2. Stand van zaken studiedag Professionaliteit dialogisch bekeken, opvolging contacten bij Vaalbeek, Binkom, Masereelfonds, Contactcomité

 

Het contactcomité is in principe bereid mee in zee te stappen. Het Masereelfonds is wel geïnteresseerd, maar heeft niet de infrastructuur om 3 films tegelijk te draaien. We zullen het vervolg wat laten afhangen van het overleg met het contactcomité.

 

3. Stand van zaken dialogische sessies. 

-op 14 februari en 14 maart wordt verder gewerkt met de actiegroep residentiële werking Limburg.

- Met De Vuurvogel wordt samen een tekst geschreven over heel het proces dat ze doorlopen hebben

- Vervolgsessies bij De Vuurvogel gaan door op 8 en 9 mei.

- In de pijplijn: Het Ander / Cachet / CAW Mechelen.

 

4. Stand van zaken “mini-filmfestival” (films Deligny/ IP) eventueel via Masereelfonds en Bevrijdingsfilms

Piste wordt verder onderzocht.

 

5. Feedback op Laurents Tekst

 

6. Filmforum OVDS 

 

7. Varia


17 april

 

- Opvolging studiedag “professionaliteit dialogisch bekeken”

- Opvolging afspraken met Beweging IP over “filmfestival"

- Nieuwe film van Nicholas Philibert: “Sur l’ Adamant”

- Opvolging dialogische sessies: Vuurvogel, Cachet, CAW Mechelen.

- Tekstatelier: 24 april in Koïnoor.

- Varia

 

15 mei


-
19.30- 20.15: Met open ogen. Documentaire van Julien Vrebos 1982.
- Stand van zaken studiedag 10 november: “De ontregel(en)de professional. Door dialoog naar bevlogenheid.”
- Stand van zaken dialogische sessies:
     De Vuurvogel/ Actiegroep residentiële werking Hasselt/ Cachet/ ’T Ander
- Voorstel om het palaver van de Eduacademie te betrekken in het vervolg van de dialogische sessies voor de actiegroep residentiële werking Hasselt.
- Betrekken van het palaver bij de ontwikkeling van het netwerk “Schipbreukelingen”?
- Afspraken met de groep IP: Algemene vergadering op 1 juni.
- sur l’Adamant, laatste film van Nicholas Philbert.
- Tekstatelier
- Varia.

 

4 september

 

Voorbereiding studiedag “De ontregel(en)de professional” (10 november)
Voorbereiding dialogische sessies omtrent “Institutionele analyse”  bij de actiegroep Residentiële Werking (Hasselt)
Samenwerking met ip-Beweging over filmvertoningen
...

 

16 oktober

 

- filmpje gaby

- stand van zaken studiedag

-stand van zaken dialogische sessies

- Varia

 

27 november

 

- Terugblik op de reflectie-dag “De ontregel(en)de professional”, verdere opvolging

Algemene indruk: de voormiddag was erg levendig. Namiddag-gedeelte wellicht teveel bewerkingen, waardoor de dynamiek van de voormiddag wat stilviel. Ook bedenkingen bij de opstelling van sociale school.

 

- Feedback van Gaby op haar filmpje

Gaby maakt bezwaar bij de close-ups. Karel zal de montage herwerken. 


- Nieuws van Beweging IP

I.v.m. de samenwerking met IP omtrent filmvertoningen stelt Bob voor een soort van script te maken voor een gemeenschappelijk initiatief. Karel zal een voorzet maken. 


- Dialogische sessies, stand van zaken

De dialogische sessies bij 't Ander zijn erg vruchtbaar. De laatste sessies gaan door in januari.


- Opstart “institutionele analyse” bij de actiegroep residenties in Hasselt in januari. 


- Tekstatelier: tekst Deligny en datum

Voor het volgende tekstatelier wordt de tekst "Le groupe et la demande" van Deligny gelezen. Vertaling voorzien.

Eerste bijeenkomst: 5 februari


- Aankondigingen, varia

10 december: Camille Robcis in Guislain Gent

 

18 december


1. Vertoning Soy Libre

Ipv Soy Libre wordt Aucun d'eux ne dit mot van Jacques Lin vertoond. 


2. Opvolging dialogische sessies t ‘Ander, institutionele analyse bij actiegroep residentiële werking Hasselt


3. Opvolging samenwerking met ip omtrent film

De voorzet van Karel zal voorgelegd worden bij I.P.


4. Opvolging Evaluatie Reflectiedag 10/11

Er komt weinig reactie op de uitnodiging om de studiedag te evalueren. Er zal een nieuwe uitnodiging gemaakt worden en ook gericht worden naar de moderatoren. 


5. Stand van zaken tekstatelier

De vertaling zoals ze nu voorligt zal gevolgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb